Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Kas tos ietekmē

Purvus ietekmējošie faktori

Mūsdienās cilvēka darbība atstāj ietekmi ne tikai uz purva ekosistēmām, bet arī uz piegulošajiem mežiem, pļavām, upēm un ezeriem. Pašreizējās cilvēka darbības ietekmes sekas atspoguļojas izmainītajā purvu veģetācijā, augu sugu sastāvā un veģetācijas struktūrā. Purvus cilvēks ir ietekmējis galvenokārt tajos izmainot dabisko ūdens režīmu un tos nosusinot, lai purvu izmantotu kūdras ieguvei, lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Papildus purvus ietekmē ugunsgrēki (degšana) purvos un ezeru krastos, kuri robežojas ar purviem, bebru darbība, kā arī purva ezeru un purviem piegulošo lauksaimniecības zemju eitrofikācija, piesārņošana ar sadzīves atkritumiem. Citi purvus ietekmējošie faktori ir koku izciršana ap avotiem un avoksnājiem un nelikumīgas izciršanas liegumu teritorijā, apbūve, ceļu būve un upju gultņu regulēšana. 

 

Purvus ietekmējošie faktori
Autors: Māra Pakalne

 

Negatīva cilvēka darbība uz purva veģetāciju un biotopiem izpaužas kā ūdenskrātuvju izveidošana un plašu teritoriju appludināšana upju ielejās, antropogēnā pārslodze ogu vākšanas laikā, kā arī nelegālas zosu medības, kas var traucēt putnus atpūtas vietās. Ir pētījumi, ka purvus ietekmē arī skābie lieti un smagie metāli.

 

Dažkārt bebru aizsprostiem uz purvu notekgrāvjiem ir pozitīva ietekme
Autors: Aivars Slišāns

 

Izmaiņas pēc purva ietekmēšanas

Būtiskākās pārmaiņas purvos pēc negatīvas traucējumu ietekmes novērojamas kā izmaiņas purva hidroloģiskajā režīmā, purva veģetācijas degradēšanās, augu sabiedrību izzušana, augu un dzīvnieku sugu daudzveidības samazināšanās, augstā purva dabiskās struktūras (ciņi, lāmas, purvu ezeri) izzušana, purva kopējās aizņemtās platības samazināšanās un izmaiņas purva ūdens kvalitātē. Purvu meliorācijas ietekmē izmainās purva veģetācija. Augstajam purvam kļūstot sausākam, samazinās sfagni, tie vairs neveido blīvu paklāju. Izzūd daļa mitrummīlošo augu sugu un ieviešas purvam netipiski augi. Blīvas audzes sāk veidot virši.

 

Purva nosusināšanas grāvis
Autors: Māra Pakalne

   

Kūdras ieguves lauks Aizkraukles purvā
Autors: Māra Pakalne

 

Veicot kūdras ieguvi un nosusinot purvus, izmainās to hidroloģiskais režīms, vairs nenotiek kūdras uzkrāšanās. Purva sākotnējo stāvokli, kā arī tajā augošo dabisko veģetāciju atjaunot nav iespējams. Tā tiek aizstāta ar degradētu augāju, izzūd daļa mitrumu mīlošo augu sugu. Joprojām vērtīgus un aizsargājamus purva biotopus apdraud kūdras ieguve. Visvairāk cilvēka darbība ietekmējusi zāļu purvus. Pārsvarā tie transformēti par lauksaimniecības zemēm, retāk tajos veikta kūdras ieguve. Samazinoties lauksaimniecības intensitātei, daļa šo transformēto zemju ir aizaugušas. 

 

Kūdras ieguves lauks Lietuvā
Autors: Māra Pakalne

 

Bebri ietekmē purvus, veidojot dambjus un appludinot apkārtējo teritoriju. Līdz ar to pazūd retas un aizsargājamas augu sugas un biotopi. Zāļu purvus var apdraudēt to aizaugšana ar krūmiem. Arī ezeru eitrofikācija, kas izpaužas kā barības vielu palielināšanās, ietekmē apkārtējo purva veģetāciju. Dažviet var novērot purvu veģetācijas pašatjaunošanos, piemēram, agrākajos Sedas kūdras laukos Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā.

 

Melnā ezera purvs no putna lidojuma. Priekšplānā un pa labi redzami kūdras ieguves lauki
Autors: Māra Pakalne

 

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.