Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Par projektu

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"
Augstie purvi – LIFE08 NAT/LV/000449 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”
Projekta vadītāja: Dr.biol. Māra Pakalne (mara.pakalne@lu.lv)

 

Autors: Aivars Slišāns

 

Projekta nozīmība
Purvs ir mitra dzīvotne, kurai raksturīga aktīva kūdras veidošanās. Tā ir mājvieta daudziem augiem un dzīvniekiem, kuri nespēj dzīvot citur. Neskarti augstie purvi ir rets un apdraudēts biotops Eiropā. Īpaši aizsargājami ir augstie purvi un purvainie meži, kas ietverti Eiropas Savienības Biotopu direktīvas I pielikumā.

Nosusināšana, kūdras ieguve, mežu stādīšana un zemes rekultivācija pēdējās desmitgadēs ir nelabvēlīgi ietekmējusi purvus. Meliorācijas sistēmu ietekmes dēļ Aizkraukles purvā un mežos, Aklajā, Rožu un Melnā ezera purvā purva biotopi ir izmainījušies. Veiktās darbības nelabvēlīgi ietekmē arī purva augus un dzīvniekus.

Veicot purva biotopu atjaunošanu, ir iespējams apturēt purva nosusināšanas radīto negatīvo ietekmi. Atjaunojot dabisko ūdens līmeni, iespējams saglabāt purvus un purvainos mežus. Citās Eiropas valstīs purvu platība jau ir ievērojami samazinājusies, tāpēc mūsu uzdevums ir saglabāt Latvijas dabas vērtību – purva biotopus.

 

Autors: Māra Pakalne

 

Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

 

Projekta mērķi:

 • Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājamam biotopam - Neskarti augstie purvi (7110*) - un augstajā purvā sastopamajām Putnu direktīvas sugām
 • Skaidrot un demonstrēt piemērus par augsto purvu apsaimniekošanu, rīkojot seminārus un piedalotos konferencēs, stāstot par projektu, kā arī izveidojot un uzturot projekta mājas lapu
 • Skaidrot un demonstrēt augsto purvu biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas nepieciešamību
 • Palielināt iedzīvotāju zināšanas par Eiropas Savienībā aizsargājamo augstā purva biotopu starptautisko nozīmi, demonstrējot praktiskus purva biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kā arī skaidrot purva biotopu aizsardzības pasākumu nepieciešamību un sniegt informāciju par Natura 2000 īpaši aizsargājamo teritoriju tīklu Eiropā.

 

Projekta pasākumi:

 • Dabas aizsardzības plānu izstrāde četrām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: Melnā ezera purvam, Aizkraukles purvam un mežiem, Aklajam purvam un Rožu purvam
 • Projekta vietās atjaunot dabisko purva ūdens līmeni, būvējot aizsprostus uz nosusināšanas grāvjiem ar mērķi sekmēt purva biotopu veidošanos nosusinātajās vietās
 • Veikt hidroloģiskos un purva biotopu patstāvīgos novērojumus, lai izvērtētu apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz purva biotopiem
 • Organizēt piecus projekta seminārus un sanāksmes dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā dažādām mērķa grupām (skolotājiem, skolēniem, vietējiem iedzīvotājiem),  kā arī vienu starptautisko semināru pieredzes apmaiņai
 • Sagatavot un izdot augsto purvu apsaimniekošanas metodiku, projekta un projekta teritoriju bukletus, kā arī gala atskaiti angļu un latviešu valodā
 • Kopumā projektā īstenot 16 pasākumus, lai apturētu negatīvās ietekmes uz Biotopu Direktīvā minētajiem purva biotopiem un Putnu direktīvas putnu sugām.

 

Sagaidāmie rezultāti:

 • Projekta laikā tiks veikti praktiski augstā purva biotopu atjaunošanas pasākumi, lai novērstu purvu susināšanas ietekmes uz augstā purva biotopiem (7110*) un Putnu Direktīvas sugām
 • Projekta rezultātā sagaidāma būtiska un ilgstoša augstā purva biotopu stāvokļa un purva hidroloģijas uzlabošanās četrās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 290 ha platībā, lai sekmētu augstā purva biotopu apstākļu atjaunošanos vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī
 • Projekta vietām - Melnā ezera purvam, Aizkraukles purvam un mežiem, Aklajam purvam un Rožu purvam - tiks izstrādāti dabas aizsardzības plāni, kurus apstiprinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Kopā tiks organizēti seši semināri un sanāksmes, lai stāstītu par augstā purva biotopu atjaunošanas nepieciešamību apsaimniekotājiem, pašvaldībām, skolotājiem, skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem
 • Tiks izdoti pieci bukleti, sagatavota ceļojošā purva fotoizstāde un izveidota projekta mājas lapa, publicēts noslēguma pārskats par projekta rezultātiem latviešu un angļu valodā, metodika purva biotopu apsaimniekošanai un aizsardzībai
 • Projekta pasākumu izpildē piedalīsies divi sadarbības partneri – Latvijas Dabas fonds un nodibinājums ELM MEDIA, kā arī divi līdzfinansētāji – Latvijas Vides aizsardzības fonds un SIA „Rīgas meži”.

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.