Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

A1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde.

 

Gundega Freimane
Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja, LDF
Autors: Aivars Slišāns

 

Latvijas Dabas fonds ir pabeidzis dabas aizsardzības plānus četrām projekta teritorijām:

Rožu purvam,

Melnā ezera purvam,

Aizkraukles purvam un mežiem un

Aklajam purvam.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde notika saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību". Dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitā katrā teritorijā notika informatīvā sanāksme, pirmā, otrā un trešā dabas aizsardzības plānu uzraudzības grupas sanāksme, plānu sabiedriskās apspriešanas un noslēguma sanāksmes. Aklā purva dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā notika arī tikšanās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un citām iesaistītajām pusēm.

Teritoriju inventarizācijā dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā veikta dabas liegumu inventarizācija, atrastas Eiropas nozīmes augu, bezmugurkaulnieku un putnu atradnes. Precizētas biotopu robežas un to platības. Plānu izstrādes laikā tika nodibināti kontakti ar vietējām pašvaldībām un vietējiem iedzīvotājiem - tie informēti par tuvējos purvos esošajām vērtībām.


Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"